REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową, gdyż Sprzedawca obowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dwa sposoby:

  • pisemnie na adres: DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
    ul. Wadowicka 5, 30-347 Kraków
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@do.best

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie reklamacji wraz z dowodem zakupu i produktem na adres:

DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wadowicka 5, 30-347 Kraków,
tel.: +48 12 282 7000

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacyjnego. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.