REGULAMIN SKLEPU

1.Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DO.BEST działającym pod adresem: www.do.best, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
1.2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest DO.BEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-347)  przy ul. Wadowickiej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827180, NIP: 6793196141, REGON: 385455593, tel: +48 122827000, email: info@do.best, (zwana dalej: „Sprzedawca”).

2. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Sprzedawca – rozumie się przez to DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wadowicka 5 Kraków 30-347, NIP 6793196141, Regon 385455593, KRS 0000827180.

b. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 c. Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
d. Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
e. Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost , GLS lub inną firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

f. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego DO.Best.

g. Sklep internetowy (Sklep) – rozumie się przez to sklep internetowy DO.BEST, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.do.best

h. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

i. Koszty dostawy Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

3. Postanowienia ogólne.

  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.do.best
  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

3.1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
- włączoną obsługę Java Script,
- włączoną obsługę plików Cookies,
- aktywny adres e-mail.

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

3.2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie DO.BEST są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

3.3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3.4. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.


4. Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną.
4.1. DO.BEST prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego DO.BEST oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

4.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego DO.BEST w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

4.3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.


5. Warunki realizacji Zamówienia.
5.1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.do.best, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

5.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać”.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8 .Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

6. Dostępne metody płatności:

- za pomocą usługi Szybkie płatności on-line (np. BLIK)

- przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

- gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez kuriera
w przypadku płatności gotówką za pobraniem Sklep obciąży Klienta dodatkową opłata w wysokości 3,99 zł brutto

Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT.

7. Dostawa zamówionego Towaru.
7.1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z informacją na stronie Sklepu www.do.best Zamówienia opłacone lub za pobraniem wysyłamy w ciągu 48 godzin (w dni robocze pon-pt). Orientacyjny termin dostawy wynosi 1 do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia.

7.2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.


8. Zwrot zakupionego Towaru
8.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


8.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest wysłanie Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy na adres: DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wadowicka 5, 30-347 Kraków mail: sklep@do.best. Odstąpienie od niniejszej umowy następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

8.3. Zwroty prosimy odsyłać na adres:
DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wadowicka 5
30-347 Kraków


8.4. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki jeśli dokonano całkowitego zwrotu zamówienia, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotnego otrzymania rzeczy.

8.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Gwarancja i reklamacja Towaru.
9.1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

9.2. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta.
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

9.3.Prawo do skorzystania z reklamacji przysługuje Klientowi w terminie do 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu będącemu Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych

9.4. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:
DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wadowicka 5
30-347 Kraków


10. Ochrona danych osobowych.
10.1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

10.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

10.3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

10.4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

10.5. Administratorem danych osobowych Klienta jest DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

11. Postanowienia końcowe.
11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2020 r.

11.2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie w przyszłości. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

11.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.