POLITYKA PRYWATNOŚCI

DO.BEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przykłada wielką wagę do respektowania praw użytkowników, dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności opartą na założeniach zgodnych z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (zwaną dalej „RODO”). Od użytkowników naszej strony gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

I. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest spółka pod firmą DO.BEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowicka nr 5, 30-347 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827180, NIP: 6793196141, REGON: 385455593, tel: +48 122827000, email: info@do.best, zwana dalej „Spółką”.

II. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.
1. Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

2. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym DO.BEST. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez panel klienta w sklepie lub poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy:sklep@do.best


3. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, dodatkowo Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym DO.BEST, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy:sklep@do.best

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.

5. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.

7. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

8. Dane osobowe zbierane i przetwarzane podczas rejestracji i zakładania konta:
Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • login
  • hasło
  • email
  • tel. Komórkowy./kontaktowy


9. Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, urządzenie z jakiego korzystasz, geolokalizacja na podstawie adresu IP - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
Podajemy także istotne informacje o zasadach dokonywanego w ramach przetwarzania danych osobowych profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu profilowania i zautomatyzowane podejmowania decyzji w odniesieniu do użytkownika, którego dane osobowe są przetwarzane.III. Cel przetwarzania danych osobowych użytkownika.
1. Przetwarzamy dane użytkownika w celu:

- wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych i reklamowych

- oferowania produktów

- badania rynku

- sprawniejszego organizowania promocji i konkursów

- analizy zachowań użytkowników na stronie

- zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach

- wykrywanie botów i nadużyć w usługach

Powyższe dane pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Wiedząc do kogo określone informacje mają być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt; w końcu dane te pozwalają nam na zawarcie umowy sprzedaży i jej wykonanie (np. dostarczenie towaru pod wskazany adres).

2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Spółką będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje ewentualne zapytania.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1. Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika to podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda dobrowolnie wyrażona przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona jedynie przez osobę, która w chwili złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody miała ukończone lat 16.

2.Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika bezpośrednio podczas dokonywania przez użytkownika zakupu towarów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. zakupy przez Internet), to dane te przetwarzamy, bowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną będzie użytkownik, którego dane dotyczą, lub będzie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].

3.Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika w innych celach niż wskazane powyżej to przetwarzanie do jest przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez osobę trzecią jest w tym przypadku zamiar zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Spółki oraz zapobieganie nadużyciom i wyłudzeniom w związku z prowadzoną działalnością handlową przez internet.

V. Komu przekazujemy, bądź możemy przekazać dane osobowe?
1. Jeżeli uprawniony prawem Sąd, bądź organ administracji publicznej zażąda od Spółki przekazania mu określonych danych osobowych w uprawnionej prawem formie (np. prokuratura) podstawą prawną przekazania danych będzie konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jako na administratorze danych osobowych.

2. Niezależnie od powyższego dane osobowe przekazujemy zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników naszej strony internetowej, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, tj:

Google. Link do polityki prywatności  [sprawdź]

Blockbox sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, KRS:0000490875. Link do polityki prywatności [sprawdź]

PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000347935.Link do polityki prywatności [sprawdź]

INPOST S.A z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000536554. Link do polityki prywatności[sprawdź]

POCZTA POLSKA S.A z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000334972. Link do polityki prywatności[sprawdź]

3. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do spółki Google L.L.C., na podstawie odpowiednich polityk bezpieczeństwa i zabezpieczeń prawnych, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych.
1. Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat). Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

2. Zaufani partnerzy Spółki oraz podmioty wspierające Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego partnera, bądź podmiotu wspierającego Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. Sposób kontaktowania się z użytkownikiem.
1. Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do Spółki wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie oraz mailowo, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie. Podając odpowiednie dane do kontaktu (np. numer telefonu, bądź email) wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z Tobą przez Spółkę w ten sposób.

IX. Pozostałe informacje - Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez DO.BEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

3. Korzystamy również z narzędzia Google Analytics zapisującego zachowanie użytkownika na stronie. Zapisujemy nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie, dane specyficzne dla urządzenia, dane przeglądania, cookies. Więcej w polityce prywatności Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje działania były monitorowane należy wyłączyć obsługę JavaScript i usunąć pliki cookies. Jeśli akceptujesz cookies to automatycznie zgadzasz się na monitorowanie.

X. Zmiany Polityki Prywatności.

Oferta Spółki będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Spółka może, a czasem będzie musiała, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, każdorazowo nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie wraz ze stosownym komunikatem i zapytaniem o Twoją wyraźną zgodę. W przypadku braku wyrażenia zgody, nie będziesz mógł korzystać ze strony internetowej Spółki, zaś Twoje dane osobowe ulegną usunięciu w terminie zgodnym z prawem.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.